L’entitat

Estatuts

Estatuts de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, segons adaptació acordada a l'Assemblea General i Extraordinària celebrada el dia 7 de novembre de 2009.

Memòria 2020

Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de gran part de la feina feta durant l'any 2020. Ens agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per a conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-nos més amb la nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

Resultats exercicis 2019 i 2018

Ingressos de les activitats, ajudes concedides i altres despeses, aprovisionaments, gastos de personal, altres despeses d'explotació, amortització de les immobilitzacions materials i despeses financeres.

Memòria 2019

Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de gran part de la feina feta durant l'any 2018. Ens agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per a conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-nos més amb la nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

Protocol per a la prevenció de l’assetjament a la feina

L'Associació té la plena responsabilitat de garantir el dret de totes les persones a un entorn de treball saludable, l'obligació de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i establir procediments per a la seva prevenció i sanció.

Pla d’Igualtat d’Oportunitats

El Pla d'Igualtat d'Oportunitats és un conjunt de mesures ordenades i orientades a assolir els objectius que s'hi concreten, amb el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, que suposi l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment les derivades de la maternitat, assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.

Memòria 2018

Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de gran part de la feina feta durant l'any 2018. Ens agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per a conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-nos més amb la nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

12

Agenda 2030 Feminista

L’Agenda 2030 Feminista vol ser un espai de trobada d’entitats, grups, xarxes i moviments socials que compartim la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, dels Drets Humans de les Dones i del Feminisme com a prioritat dins de les nostres agendes d’acció i incidència quotidiana.

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats

El Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial. L'objectiu fonamental és el d'atendre i acompanyar els i les joves en el procés de creixement per afavorir una sexualitat positiva i responsable.

L’Observatori Drets Sexuals i Reproductius

L’Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius és una nova eina per millorar la informació, fomentar la recerca, promoure la participació i el coneixement i, a la vegada, reivindicar l’acompliment dels Drets Sexuals i Reproductius reconeguts com a Drets Humans.