Incidència

Intergrup parlamentari

L’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius del Parlament de Catalunya va iniciar el seu funcionament l’any 2009 i s’ha anat constituint a cada legislatura des de llavors.

Els Intergrup són òrgans creats per la Mesa i integrats per un membre de cada grup parlamentari i, a vegades, també per altres persones que no són membres del Parlament. Tenen la funció de promoure la renovació ideològica i social, la sensibilització social i les relacions de solidaritat i amistat amb altres pobles, països i cultures. 

Així doncs, l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductiu, on hi participen membres de tots els grups parlamentaris, treballa per promoure la transformació ideològica i social i la sensibilització en matèria de Drets Sexuals i Reproductius. La seva tasca es consolida a través de sessions ordinàries internes i sessions extraordinàries que s’obren a la participació d’altres institucions, entitats i professionals. Té la voluntat de generar espais compartits amb la societat civil per tal de contribuir a la millora de la coproducció de polítiques públiques en aquest àmbit. Entre les activitats que es realitzen, es troben: jornades de sensibilització i difusió del coneixement i accions, fòrums de discussió, visites d’estudi a altres països, participació en trobades o conferències internacionals i enfortiment de relacions institucionals amb altres grups parlamentaris de naturalesa similar d’arreu del món.

Així doncs, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament del Parlament, s’acorda que L’Associació Drets Sexuals i Reproductius en sigui membre, amb la finalitat de participar en els treballs i assistir a les reunions com a entitat experta i referent en aquest àmbit.

La creació d’aquests Intergrups va sorgir com un dels mandats dels acords de les Cimeres dEl Caire i de Beijjing per tal d’impulsar el coneixement i les polítiques públiques per a la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius a tots els espais legislatius on resideix la sobirania popular. Des d’aquest marc d’acció, i amb la voluntat de L’Associació de vincular la incidència i transformació des de l’àmbit més global fins al més local, s’incorpora al tasca de l’Intergrup també en la tasca internacional que duu a terme el Fòrum Parlamentari Europeu https://www.epfweb.org/ , entre d’altres espais de participació multilateral.

Col·labora

Volem que L'Associació es construeixi entre totes!

Necessitem el teu suport per garantir els Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya. Volem que L’Associació es construeixi amb l’ajuda de totes.

Skip to content