Accions

Educació Sexual

L’educació sexual és el procés educatiu i comunitari des del qual parem atenció específica al desenvolupament saludable i segur de la sexualitat. És l’espai des d’on entendre les dimensions afectives, relacionals, corporals i emocionals vinculades a la sexualitat, entenent la seva conformació de forma gradual i adequada a cada edat, persona i context.

Col·labora

Volem que L'Associació es construeixi entre totes!

La sexualitat, lluny de tractar-se d’un àmbit estanc i parcel·lat, és una dimensió que apareix quotidianament de forma transversal, i per tant, cal que sigui acompanyada des d’aquesta transversalitat.

La introducció de l’educació sexual al currículum de l’educació formal és una reivindicació històrica des de la defensa dels drets sexuals i reproductius i el moviment feminista. Alhora, és un Dret Humà reconegut en diferents instruments i acords internacionals com: Cairo, Beijing, CEDAW… Tots ells confirmen la imprescindible centralitat de l’educació sexual com un dret a garantir i, l’actual Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, s’afegeix situant-la com a eix fonamental per assolir el desenvolupament i la transformació de les societats en més equitatives i sostenibles.

Des de L’Associació hem elaborat les orientacions l’itinerari d’eduació afectivosexual i les Orientacions per a l’educació afectivosexual del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per a la seva implementació adequada, acompanyem la comunitat educativa (claustres, famílies i alumnat) en el treball quotidià als centres, des de les intervencions específiques, la formació transversal, l’acompanyament quotidià i l’elaboració de materials.

El relator especial pel Dret a l’Educació de Nacions Unides apunta: “el dret a l’educació inclou el dret a l’educació sexual, el qual és un dret humà en sí mateix i que resulta condició indispensable per assegurar que les persones gaudim d’altres drets humans, com el dret a la salut, el dret a la informació i els drets sexuals i reproductius. Així, el dret  a l’educació sexual integral és part del dret de les persones a ser educades en drets humans”.  

I com tots els drets, i en concret els Drets Sexuals i Reproductius, és universal, inalienable i interdependent. És imprescindible, doncs, garantir l’educació sexual a tots els centres educatius i des de la primera infància, per tal de garantir de forma efectiva els drets de tots els infants i adolescents i no seguir reproduint desigualtats estructurals.

Iniciar un recorregut formatiu sobre sexualitats des de la primera infància significa començar a parlar del dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i la integritat corporal des de les nocions de consentiment i autonomia corporal, de respecte, empatia i reconeixement vers les altres persones. Alhora, permet acollir la curiositat des de la informació, lliure de tabús i silencis, vetllar pel benestar i per la garantia dels seus drets.

Entenem que l’educació sexual ens permet apropar-nos a la sexualitat de forma tranquil·la, posant el benestar, la diversitat i el plaer al centre. Ens ajuda a construir relacions saludables que  fomentin la no-discriminació, el respecte i l’afectivitat. Ens permet construir escenaris més favorables per al desenvolupament de la salut i el benestar d’infants i joves, de les seves relacions i els contextos en els que es donen. És una eina de transformació social que ajuda a desenvolupar, a nivell individual, relacional i comunitari societats més justes i equitatives. Cal que parteixi d’una perspectiva feminista interseccional i de drets per a incorporar una lògica sociopolítica i una mirada crítica cap a tot allò que ens envolta.

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Educació Sexual

Vídeos

Últims vídeos relacionats amb Educació Sexual

Notícies

Últimes notícies relacionades amb Educació Sexual
Skip to content