Programes

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)

El CJAS és un espai de referència per l’atenció específica a adolescents i joves de caire preventiu i assistencial i sense ànim de lucre, que ofereix els seus serveis des de l’any 1992. Es considera un servei complementari dels serveis sanitaris i socials de la xarxa pública, especialitzat en la promoció i prevenció de la salut afectiva i sexual. La finalitat del CJAS és atendre i acompanyar els i les joves (i el seu entorn) en el procés de creixement per afavorir la vivència d’una afectivitat i sexualitat positiva i responsable.

El servei es basa en l’atenció immediata i confidencial en la primera demanda. Posteriorment, es programen les visites segons el caire i especificitat i, també, s’atenen de manera personal, les consultes fetes per telèfon i a través del web. El CJAS és un centre alternatiu per la prevenció de la sida i la detecció d’anticossos del VIH des de l’any 1994. S’ofereix la possibilitat de realització de la prova ràpida del VIH i també de la sífilis.

Des dels seus inicis, el CJAS desenvolupa tallers d’educació afectiva i sexual dirigits a nois i noies de 12 a 16 anys, grups classe o altres grups especials basats en el treball en grup, dinàmic i participatiu com un dels espais de sensibilització i aprenentatge per excel·lència.

L’equip reuneix professionals de diferents disciplines (medicina, infermeria, treball social, psicologia, administració, direcció mèdica i de gestió), amb l’objectiu d’assegurar una mirada global a les demandes dels i les adolescents i joves.

Una de les tasques fonamentals del CJAS és la generació de coneixement i materials propis. Els últims que s’han publicat són:

L’Observatori dels Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiDR) naix al 2008 com un projecte impulsat des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) dins el programa general d’accions sobre incidència política i sensibilització de la pròpia entitat.

L’ODSiDR té com a objectiu, oferir a tota la població, la informació general relacionada amb els Drets Sexuals i els Drets Reproductius a través de la xarxa i, alhora, consolidar-se com un servei de referència per a persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i administracions, pel que fa a la documentació especialitzada en aquest àmbit.

Es tracta d’un espai de difusió de la informació independent i d’una eina d’incidència política a través del coneixement de la realitat política i social i del seguiment de les normatives i lleis que els governs portin a terme en matèria de Drets Sexuals i Drets Reproductius.

L’ODSiDR s’estableix com un espai dinàmic i obert al debat, la seva estructura promou la participació i la interacció de totes aquelles persones, entitats, institucions i/o administracions que en facin ús. La qual cosa el definirà com un espai de treball i coneixement comunitari. Coneixement que s’anirà elaborant i distribuint a través del treball en xarxa. Juntament amb les xarxes socials vinculades, es tracta d’una nova eina per millorar la informació, fomentar la recerca, promoure la participació i el coneixement i, a la vegada, reivindicar l’acompliment dels Drets Sexuals i els Drets Reproductius reconeguts com a Drets Humans.

L’APFCIB ha mantingut, des de sempre, una línia de treball relacionada amb la Incidència Política i, a finals del 2009, va aconseguir participar en la creació de l’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.

Des de llavors, l’entitat ha fet la tasca de secretaria tècnica d’aquest Intergrup per tal de facilitar un fòrum de treball i discussió sobre temes d’interès comú relacionats amb els Drets Sexuals i Drets Reproductius. Alhora es treballen qüestions derivades dels temes de població i el desenvolupament en el marc de la cooperació autonòmica, estatal, europea i internacional.

A través de l’Intergrup es treballa conjuntament per incrementar la consciència, l’experiència i la incidència en relació a aquests temes en els àmbits autonòmic, estatal i internacional mitjançant el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Consell d’Europa, la Unió Europea i en la resta de fòrums que es cregui adient. També es promou el coneixement, l’enteniment i l’acceptació dels Drets Sexuals i Reproductius a través de la convocatòria i participació en conferències, compareixences, visites d’estudi, etc. relacionades amb aquests temes.

Programa de Promoció dels drets i de la salut afectivosexual i prevenció del VIH/sida

L’APFCIB va iniciar aquest projecte l’any 2000 i abasta tot el territori català. Es tracta d’un programa educatiu dissenyat específicament per a les dones que estan a les cases d’acollida i pisos assistits. En aquest sentit, cal tenir present que, en aquest context, les dones constitueixen un grup natural i, el què és més important, es troben en un moment del seu desenvolupament vital marcat per la reflexió i la necessitat de canvi; en conseqüència, són més receptives a l’autopercepció i l’autocura. Així, aquest projecte té com a finalitat última promoure la sexualitat positiva i crear la consciència de risc en relació amb la seva salut sexual i reproductiva per a la prevenció del VIH/sida i d’altres ITS. A més, considerem que el treball en grup facilita la reflexió i el debat envers l’autocura, i posa de manifest els diferents posicionaments davant la salut sense oblidar la perspectiva de gènere, la qual cosa afavoreix la comprensió de la relació existent entre la prevenció i l’estat de salut en general.

 

Programa de sensibilització a famílies

La nostra societat ha sofert una sèrie de canvis que afecten a l’estructura i organització de la família actual. Els avenços en el camp de la reproducció, l’acceptació de la diversitat en l’orientació sexual que crea noves formes de família, la legalització del divorci i la incorporació progressiva de la dona al món laboral, com alguns dels aspectes més significatius, han canviat la manera de considerar els elements de l’estructura familiar. Així doncs, podem observar l’aparició de nous nuclis familiars: la reagrupació de membres provinents d’altres vincles parentals, famílies monoparentals i totes les diverses combinacions que les noves tècniques de reproducció assistida i de concepció social fan possible.

L’APFCIB amb aquest programa pretén oferir una proposta creativa i participativa a la demanda d’orientació que fan pares i mares i familiars. Des d’aquesta perspectiva, es desenvolupen programes formatius específics adreçats a famílies amb fills i filles segons grups d’edat, que consisteixen en unes sessions formatives amb continguts relacionats amb l’educació afectiva, atencions i hàbits en les famílies. El programa destinat a la formació de famílies de l’APFCIB ha estat coordinat i realitzat per un important equip de professionals multidisciplinars membres de l’entitat amb una llarga experiència en intervencions en aquest àmbit.

 

Programa de sensibilització i difusió


“L’educació sexual no és només un dret sinó també una eina per a promoure el lliure exercici de la resta de drets sexuals. En conseqüència ha de promoure una vivència de la sexualitat satisfactòria i plaent, sense coercions, pors ni violència, que permeti a les persones decidir sobre el propi cos en coherència amb els seus desitjos des de l’equitat, el respecte i la tolerància.”

Amb aquesta filosofia l’APFCIB ha coordinat aquest treball i ha comptat amb les administracions, les societats científiques, les associacions ciutadanes de dones i joves i persones expertes per a l’elaboració del material. La maleta, com l’anomanem des de l’APFCIB, és un material didàctic format per:

esquema-sensibilitzacio