NOTÍCIES

Programa de Promoció dels drets i de la salut afectivosexual i prevenció del VIH/sida


L’APFCIB va iniciar aquest projecte l’any 2000 i abasta tot el territori català. Es tracta d’un programa educatiu dissenyat específicament per a les dones que estan a les cases d’acollida i pisos assistits. En aquest sentit, cal tenir present que, en aquest context, les dones constitueixen un grup natural i, el què és més important, es troben en un moment del seu desenvolupament vital marcat per la reflexió i la necessitat de canvi; en conseqüència, són més receptives a l’autopercepció i l’autocura. Així, aquest projecte té com a finalitat última promoure la sexualitat positiva i crear la consciència de risc en relació amb la seva salut sexual i reproductiva per a la prevenció del VIH/sida i d’altres ITS. A més, considerem que el treball en grup facilita la reflexió i el debat envers l’autocura, i posa de manifest els diferents posicionaments davant la salut sense oblidar la perspectiva de gènere, la qual cosa afavoreix la comprensió de la relació existent entre la prevenció i l’estat de salut en general.

logo-memoria


L’APFCIB va iniciar aquest projecte l’any 2004 a Santa Coloma de Gramenet i, actualment s’intervè arreu del territori català. Es tracta d’un programa educatiu que té com a finalitat última promoure la sexualitat positiva i crear la consciència de risc en relació amb la seva salut sexual i reproductiva per a la prevenció del VIH/sida i d’altres ITS en dones i homes amb una vulnerabilitat social especial i que formen un grup natural als Centres de Formació Ocupacional (CFO). El plantejament es basa en el fet que el treball en grup facilita la reflexió i el debat envers a l’autocura, evidencia els diferents posicionaments davant la salut i afavoreix la comprensió de la relació existent entre la prevenció i l’estat de salut en general.


L’APFCIB va iniciar aquest projecte l’any 2010 i es centra en fer una intervenció als centres educatius de secundària d’arreu de Catalunya on hi ha un percentatge de població immigrada del 10%, com a mínim.

Els tallers consten de 2 sessions per grup i estan destinats a joves d’entre 12 i 18 anys, amb la finalitat última de sensibilitzar i fomentar els Drets Sexuals i Drets Reproductius (DSiDR), la Salut Sexual i Reproductiva (SSiR) i la sexualitat afectiva. Aquests tallers plantegen dinàmiques sobre els DSiDR i treballen els mites i posicionaments dels i les joves en matèria de salut sexual i reproductiva.


L’APFCIB ja fa alguns anys que forma part del projecte de la Federació de Planificació Familiar Estatal per tal de formar dones immigrades en drets i salut sexual i reproductiva.

Es tracta d’una formació fonamental per conèixer els drets, recursos i documents vinculats directament amb la salut sexual i la salut reproductiva que no sempre són de fàcil accés per a les persones d’altres països. S’adreça a dones immigrades a través d’uns cicle formatiu de 9 hores i amb un temari específic.


L’APFCIB ja fa alguns anys que forma part del projecte de la Federació de Planificació Familiar Estatal per tal realitzar aquests vídeo-fòrums sobre drets i salut sexual i reproductiva amb població immigrada.

Aquesta intervenció vol facilitar coneixements i habilitats per a la presa de decisions segures i informades respecte a la sexualitat i la reproducció que garanteixin el benestar i la salut sexual i reproductiva de dones i homes immigrants. Per això es planteja una línia formativa a través del treball en vídeo-fòrums per afavorir el diàleg intercultural. Aquesta nova metodologia de treball s’utilitza com una eina per dinamitzar i promoure la participació i comunicació. La metodologia emprada és fonamentalment basada en el vídeo-fòrum i la unitat didàctica de referència a través de dinàmiques participatives i els grups de discussió. Es facilitaran fulletons informatius i tota la informació referent als recursos sociosanitaris relacionats.

Programa de sensibilització a famílies

La nostra societat ha sofert una sèrie de canvis que afecten a l’estructura i organització de la família actual. Els avenços en el camp de la reproducció, l’acceptació de la diversitat en l’orientació sexual que crea noves formes de família, la legalització del divorci i la incorporació progressiva de la dona al món laboral, com alguns dels aspectes més significatius, han canviat la manera de considerar els elements de l’estructura familiar. Així doncs, podem observar l’aparició de nous nuclis familiars: la reagrupació de membres provinents d’altres vincles parentals, famílies monoparentals i totes les diverses combinacions que les noves tècniques de reproducció assistida i de concepció social fan possible.

L’APFCIB amb aquest programa pretén oferir una proposta creativa i participativa a la demanda d’orientació que fan pares i mares i familiars. Des d’aquesta perspectiva, es desenvolupen programes formatius específics adreçats a famílies amb fills i filles segons grups d’edat, que consisteixen en unes sessions formatives amb continguts relacionats amb l’educació afectiva, atencions i hàbits en les famílies. El programa destinat a la formació de famílies de l’APFCIB ha estat coordinat i realitzat per un important equip de professionals multidisciplinars membres de l’entitat amb una llarga experiència en intervencions en aquest àmbit.

Podeu consultar les xerrades i els tallers que s’ofereixen aquí

logo-programaeducacio

Programa d’incidència política

L’Observatori dels Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiDR) naix al 2008 com un projecte impulsat des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) dins el programa general d’accions sobre incidència política i sensibilització de la pròpia entitat.

L’ODSiDR té com a objectiu, oferir a tota la població, la informació general relacionada amb els Drets Sexuals i els Drets Reproductius a través de la xarxa i, alhora, consolidar-se com un servei de referència per a persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i administracions, pel que fa a la documentació especialitzada en aquest àmbit.

Es tracta d’un espai de difusió de la informació independent i d’una eina d’incidència política a través del coneixement de la realitat política i social i del seguiment de les normatives i lleis que els governs portin a terme en matèria de Drets Sexuals i Drets Reproductius.

L’ODSiDR s’estableix com un espai dinàmic i obert al debat, la seva estructura promou la participació i la interacció de totes aquelles persones, entitats, institucions i/o administracions que en facin ús. La qual cosa el definirà com un espai de treball i coneixement comunitari. Coneixement que s’anirà elaborant i distribuint a través del treball en xarxa. Juntament amb les xarxes socials vinculades, es tracta d’una nova eina per millorar la informació, fomentar la recerca, promoure la participació i el coneixement i, a la vegada, reivindicar l’acompliment dels Drets Sexuals i els Drets Reproductius reconeguts com a Drets Humans.

logo-observatori2


L’APFCIB ha mantingut, des de sempre, una línia de treball relacionada amb la Incidència Política i, a finals del 2009, va aconseguir participar en la creació de l’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.

Des de llavors, l’entitat ha fet la tasca de secretaria tècnica d’aquest Intergrup per tal de facilitar un fòrum de treball i discussió sobre temes d’interès comú relacionats amb els Drets Sexuals i Drets Reproductius. Alhora es treballen qüestions derivades dels temes de població i el desenvolupament en el marc de la cooperació autonòmica, estatal, europea i internacional.

A través de l’Intergrup es treballa conjuntament per incrementar la consciència, l’experiència i la incidència en relació a aquests temes en els àmbits autonòmic, estatal i internacional mitjançant el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Consell d’Europa, la Unió Europea i en la resta de fòrums que es cregui adient. També es promou el coneixement, l’enteniment i l’acceptació dels Drets Sexuals i Reproductius a través de la convocatòria i participació en conferències, compareixences, visites d’estudi, etc. relacionades amb aquests temes.

Ful parlamentari Catalunya 2014

Més informació

logo-intergrupparlamentari

Programa de sensibilització i difusió


“L’educació sexual no és només un dret sinó també una eina per a promoure el lliure exercici de la resta de drets sexuals. En conseqüència ha de promoure una vivència de la sexualitat satisfactòria i plaent, sense coercions, pors ni violència, que permeti a les persones decidir sobre el propi cos en coherència amb els seus desitjos des de l’equitat, el respecte i la tolerància.”

Amb aquesta filosofia l’APFCIB ha coordinat aquest treball i ha comptat amb les administracions, les societats científiques, les associacions ciutadanes de dones i joves i persones expertes per a l’elaboració del material. La maleta, com l’anomanem des de l’APFCIB, és un material didàctic format per:

esquema-sensibilitzacio

 

DOSSIER DONES 02 Revista dones

DOSSIER JOVES  03 Revista joves

 

Projecte de formació per a la prevenció d’abusos sexuals entre iguals en adolescents

projecte de formació per a la prevenció de l’abús sexual entre iguals adolescents en els centres residencials d’acció educativa (CRAE), l’Institut Català de les Dones (ICD), en col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), posa en marxa, l’any 2013, de la mà de l’APFCIB com a entitat experta, un projecte pilot amb l’objectiu de prevenir l’abús sexual entre iguals adolescents i, en el cas que aquesta situació s’hagi produït, facilitar-ne la detecció a fi de minimitzar-ne els possibles efectes en el desenvolupament i la vida dels i les adolescents. El material que es presenta a continuació són els continguts conceptuals i les eines pedagògiques utilitzades per l’APFCIB en aquest projecte de formació per a la prevenció de l’abús sexual entre iguals adolescents, desenvolupat el darrer trimestre del 2013 al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Llar d’Igualada.

Dossier de material didàctic

 

Formacions, Xerrades i promoció de sensibilització sobre DSiDR

Des de l’APFCIB s’organitza i es participa a formacions, simposis, publicacions, campanyes i xerrades de sensibilització sobre Drets Sexuals i Drets Reproductius i la Salut Sexual i Salut Reproductiva a tot el territori i en col·laboració amb tot tipus d’entitats, grups i institucions.


L’APFCIB manté la seva línia de comunicació a través del web, de les xarxes socials i del butlletí que s’envia mensualment a totes les sòcies i socis i contactes de l’entitat.

A més a més, desenvolupa una tasca d’interlocució constant amb els mitjans de comunicació a través de notes de premsa, entrevistes i/o articles que fomenten la promoció dels Drets Sexuals i Drets Reproductius a la nostra societat. De la mateixa manera, es fa un seguiment i difusió constant de les notícies i l’actualitat relacionada amb aquest àmbit.

Recull de premsa 27 setembre 2014

Incidència i mitjans 2013-2014
La premsa 2012
Notícies d’actualitat