NOTÍCIES

L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat

Creación Positiva, CooperAcció i l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), hem elaborat conjuntament aquest estudi sobre l’educació afectiva i sexual a Catalunya. L’estudi s’emmarca dins del projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya, que pretén crear un espai de capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades amb els drets sexuals i reproductius (DSiR). Des del projecte, es persegueix incorporar a nivell local tot allò que sorgeixi de la participació en processos internacionals com ara la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) i la Comissió sobre Població i Desenvolupament (CIPD) de Nacions Unides per tal de treballar pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, alhora, sensibilitzar i capacitar la societat civil organitzada de Catalunya per poder tenir una veu en debats internacionals i espais decisoris multilaterals.

Aquest estudi examina des de quins models s’imparteix l’educació afectiva i sexual a Catalunya partint del fet que no està present en el currículum oficial d’una manera concreta i habita en una zona incerta depenent principalment de la voluntat del professorat. L’estudi pretén, d’aquesta manera, il·lustrar diverses mancances en la garantia dels DSiR a Catalunya començant pel buit formal que hi ha d’aquesta matèria a l’educació pública a Catalunya i, conseqüentment, la desigualtat en educació afectiva i sexual que existeix.

 

Accedeix a la publicació del estudi.

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

“Transformar el nostre món”: L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix el nou marc de desenvolupament per als propers 15 anys.

Aprovada per consens el passat mes de setembre de 2015 a l’Assemblea General de Nacions Unides després de més de tres anys de negociacions i deliberacions iniciades l’any 2012 durant la Conferència de Rio + 20 sobre el Desenvolupament Sostenible.

L’Agenda 2030 estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 Metes. A més, es preveuen els indicadors que seran presentats en el mes de març de 2016.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.

L’ODS 3 vol “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes i tots per a totes les edats”.

Més informació en aquest enllaç i en aquesta infografia.

 

 

 

Más del 80 % de las mujeres no saben que abortar es gratuito

Barcelona, 4 oct (EFE).- Más del 80 % de las mujeres no saben que abortar es gratuito y la mitad de las que tienen menos de 30 años desconocen que pueden abortar por decisión propia, según una encuesta hecha a 200 mujeres de 14 a 30 años por la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB).

Según la misma encuesta, dos de cada tres menores de edad tienen una información equivocada sobre el derecho al aborto de los menores de 18 años, por lo que la APFCIB y el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) han reclamado a las instituciones que mejoren la información para garantizar el derecho a decidir de las mujeres.

Según ha explicado el director del CJAS, Jordi Baroja, el origen de este estudio radica en la sospecha de la entidad autora sobre el inmenso desconocimiento de la ley de aborto.

“Constatamos diariamente, en todas las intervenciones grupales que hacemos con adolescentes y jóvenes, que hay informaciones muy erróneas sobre el aborto, a menudo haciendo referencia ya no a la ley de 2010 de Zapatero, sino al anterior, la de 1985, y eso nos preocupa”, ha dicho Baroja.

Según la coordinadora de la APFCIB, Silvia Aldavert, “los resultados de la encuesta demuestran una clara vulneración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos de las mujeres dado que más de la mitad no conoce su derecho a decidir abortar y más del 80 % no conocen la accesibilidad y universalidad de la práctica”.

“Son datos tan alarmantes a día de hoy -ha añadido- que sólo nos queda transmitir nuestra preocupación a las instituciones públicas y exigir que cumplan con su obligación de garantizar el derecho fundamental a la información y a la mejora en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres”.

La encuesta se ha planteado también como una iniciativa sensibilizadora e informativa, ya que el equipo encuestador no sólo se limitó a pasar el cuestionario sino que después ofrecía la opción correcta y explicaba la situación actual de la ley.

“No podíamos dejar a las chicas encuestadas con la duda y menos intuyendo los resultados”, ha señalado Baroja.

Del total de mujeres encuestadas sólo un 18 % sabían que el aborto era gratuito. Este fue, precisamente, uno de los cambios principales de la ley de 2010, incluir el aborto dentro de la cartera de los servicios públicos actuales.

La mitad de las mujeres encuestadas de menos de 30 años no saben que pueden abortar por decisión propia ya que en España el aborto es legal en libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación, un cambio principal de la ley de 2010.

Desde entonces, las mujeres pueden decidir sin dar explicaciones ni necesitar el consentimiento de nadie más.

Esta legislación, que supuso un importante hito para el reconocimiento de este derecho, es conocida por menos del 50 % de las mujeres jóvenes encuestadas, y hasta un 30 % piensan que sólo se puede abortar en casos de violación o malformación del feto o peligro para la embarazada.

Sólo el 33 % de las adolescentes encuestadas sabían que hay que tener el consentimiento de sus progenitores para abortar. Este fue el principal cambio de la ley que impulsó el entonces ministro Ruiz-Gallardón, y que entró en vigor en septiembre de 2015.

“Este es uno de los temas más sensibles que vivimos en el centro, con adolescentes embarazadas que se encuentran con la desagradable sorpresa de que no sólo tienen que informar a las familias sino que, además, no pueden decidirlo por sí mismas. Es absolutamente paradójico, según la ley son suficientemente maduras para tener y criar un niño pero no lo suficiente como para decidir no tenerlo”, ha criticado Baroja.

En cuanto a la población adulta, cerca del 60 % de mujeres no conoce la legalidad para que una menor de edad pueda abortar.

Según Silvia Aldavert, “esta negligencia institucional de no generar información y sensibilización en este ámbito pone, aún más, a un colectivo extremadamente vulnerable en una situación de riesgo constante para su vida”. EFE

Per anar a la font cliqueu aquí

Més del 80% de les dones enquestades no saben que avortar és gratuït

Barcelona, 3 d’octubre del 2016.- L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i el seu Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) han realitzat una enquesta a més de 200 dones de Barcelona d’entre 14 i 30 anys on queda palès que la meitat de les dones enquestades no saben que l’avortament és una decisió pròpia i gratuïta.

 

L’origen d’aquest estudi rau en la sospita de l’entitat autora sobre l’immens desconeixement de la llei d’avortament. Segons Jordi Baroja, director del CJAS, “Constatem diàriament, en totes les intervencions grupals que fem amb adolescents i joves, que hi ha informacions molt errònies sobre l’avortament, sovint fent referència ja no a la llei del 2010 de Zapatero sinó a l’anterior, la del 1985, i això ens amoïna”

 

Segons Sílvia Aldavert, coordinadora de l’APFCiB “els resultats de l’enquesta demostren una clara vulneració dels drets sexuals i reproductius com a drets humans de les dones donat que més de la meitat no coneix el seu dret a decidir avortar i més del 80% no coneixen l’accessibilitat i universalitat de la pràctica” I afegeix: “són dades tan alarmants a dia d’avui que només ens queda transmetre la nostra preocupació a les institucions públiques i exigim que compleixin amb la seva obligació de garantir el dret fonamental a la informació i a la millora en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs per a totes les dones de la nostra societat”.

 

L’enquesta s’ha plantejat també com a una iniciativa sensibilitzadora i informativa, ja que l’equip enquestador no només s’ha limitat a passar el qüestionari sinó que després oferia l’opció correcta i explicava la situació actual de la llei. “No podíem deixar les noies enquestades amb el dubte i menys intuint-ne els resultats”, afirma Jordi Baroja, coordinador de l’estudi i director del CJAS.

 

Els resultats de l’enquesta

 

L’avortament és de pagament?

Del total de noies enquestades només un 18% sabien que l’avortament era gratuït. Aquest va ser, precisament, un dels canvis principals de la llei del 2010, incloure l’avortament dins de la cartera dels serveis públics actuals. Per tant, és gratuït en tots i cadascun dels casos.

 

La meitat de les dones enquestades de menys de 30 anys no saben que poden avortar per decisió pròpia.

A l’Estat espanyol l’avortament és legal a lliure decisió de la dona fins a les 14 setmanes de gestació. Aquest va ser el canvi principal de la llei del 2010. Des de llavors, en aquest període de temps, les dones poden decidir sense donar explicacions ni necessitar el consentiment de ningú més.

Aquesta legislació, que va suposar una important fita pel reconeixement d’aquest dret, és coneguda per menys del 50% de les dones joves enquestades. I, encara més alarmant, fins a un 30% pensen que només es pot avortar en casos de violació o malformació del fetus o perill per a l’embarassada.

 

Dos de cada tres menors d’edat tenen una informació equivocada sobre el dret a l’avortament dels menors de 18 anys.

Només el 33% de les adolescents enquestades sabien que calia el consentiment dels seus progenitors per avortar. Aquest va ser el principal canvi de la llei que va impulsar, el llavors ministre de sanitat Gallardón,  i que va entrar en vigor el setembre del 2015. 

“Aquest és un dels temes més sensibles que vivim al centre, amb adolescents embarassades que es troben amb la desagradable sorpresa que no només cal que informin les famílies sinó que, a més, no poden decidir-ho per elles mateixes. És absolutament paradoxal,  segons la llei són prou madures per tenir i criar un infant però no prou com per decidir no tenir-lo” afirma Baroja.

Pel que fa a la població adulta prop del 60% de dones no coneix la legalitat per a que una menor d’edat pugui avortar i això demostra la mancança d’informació verídica que corre sobre aquest tema. Segons Sílvia Aldavert “aquesta negligència institucional de no generar informació i sensibilització en aquest àmbit posa, encara més, a un col·lectiu extremadament vulnerabilitzat en una situació de risc constant per a la seva vida”.

 

Els mites sobre els efectes secundaris

L’estudi també volia recollir dades sobre els mites que envolten l’avortament i que serveix de propaganda per grups i lobbies antiavortistes, el dels efectes secundaris no desitjats.

En aquest àmbit també hi ha una enorme desinformació: 7 de cada 10 dones enquestades tenen una percepció magnificada de les possibles conseqüències de l’avortament. Un 30% creuen que les dones pateixen sovint depressió psicològica post-avortament i un 15% que es poden patir dificultats per tornar-se a quedar embarassada.

Si l’avortament es fa seguint els procediments legals i mèdics establerts, en llocs acreditats i amb equips professionals experts, el risc de complicacions és baixíssim. I si la decisió l’ha pres la dona sense pressions i respectant la seva voluntat, el més habitual és que no es produeixi cap tipus d’impacte emocional a mig o llarg termini.