Més 22 | Preguntes Freqüents

AVORTAR MÉS ENLLÀ DE LES 22 SETMANES DE GESTACIÓ

Català | Castellano

A l’Estat espanyol, les dones i persones amb capacitat per gestar podem avortar legalment al llarg de tot l’embaràs i les condicions per fer-ho queden recollides en la llei, bàsicament estan condicionades a les setmanes de gestació. Tingues en compte que els serveis sanitaris compten les setmanes de gestació a partir de l’última regla.

També és important tenir clar que la llei estableix que les condicions sota les que es regeix l’avortament “s’interpretaran de la manera més favorable per a la protecció i eficàcia dels drets fonamentals de la dona que sol·licita la intervenció, en particular, el seu dret al lliure desenvolupament de la personalitat, a la vida, a la integritat física i moral, a la intimitat, a la llibertat ideològica i la no discriminació” (Art.12).

Des de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius volem contribuir a garantir el dret de les dones i persones  amb capacitta per gestar a avortar oferint tota la informació disponible i per això hem engegat la iniciativa “Més 22” ja que a partir de la setmana 22 de gestació la llei restringeix el dret d’interrupció d’embaràs i el condiciona a l’estat del fetus. Aquesta és una situació totalment desconeguda per a la majoria de la ciutadania i, per això, volem visibilitzar-la i garantir-ne, com a mínim, la qualitat de la informació.

A continuació t’expliquem, en format de preguntes freqüents, allò imprescindible de saber si estàs en un embaràs avançat, ja sigui proper a les 22 setmanes de gestió o ja superades i vols interrompre’l. La llei és igual per a tot l’estat però la manera d’accedir al comitè podrà variar en cada territori.

A partir de les 22 setmanes d’embaràs, et pots trobar en dues situacions.  Si en proves diagnòstiques prèvies s’han detectat anomalies fetals incompatibles amb la vida, llavors només caldrà que disposis d’un dictamen/informe fet per un metge/metgessa per poder fer la interrupció de l’embaràs. Però el que es detecten no son anomalies incompatibles amb la vida, llavors la llei a l’Estat espanyol t’obliga a exposar la situació a un comitè clínic de professionals nomenats pel sistema públic de salut de la Comunitat Autònoma. Aquest comitè valorarà cada cas que li arribi i, només si confirma que l’alteració del fetus és greu i incurable, es podrà interrompre l’embaràs. Si en els seguiments ordinaris de l’embaràs t’han donat un diagnòstic d’alteració del fetus, el metge o metgessa que hagi emès aquest primer diagnòstic estarà obligat a informar-te dels tràmits necessaris pel que fa a la sol·licitud del dictamen i el teu dret a escollir un dels metges especialistes o experts que componen el comitè. (Vegeu pregunta: “Com puc defensar el meu cas davant del comitè?”).

El comitè clínic és un grup de professionals que es reuneixen a petició de la persona demandant per confirmar/ratificar un diagnòstic de malformació fetal que sigui greu i incurable o incompatible amb la vida.

A Catalunya, les persones que formen part del comitè han estat designades pel Departament de Salut i estan vinculades a un centre hospitalari de la xarxa pública.

Està format per un equip de tres metges/metgesses especialistes en ginecologia i obstetrícia i/o experts en diagnòstic prenatal i un/a pediatra.  Si tu fas la petició has de saber que pots designar un d’aquests tres professionals per tal que sigui de la teva confiança i pugui aportar la seva opinió tècnica.

Hi ha dues vies per accedir-hi. O bé pots sol·licitar i autoritzar a que ho faci un metge o metgessa -habitualment qui t’ha donat el diagnòstic o segueix l’embaràs. O bé pots fer-ho tu mateixa.

Si ho fas tu mateixa has d’esbrinar el formulari a omplir i l’adreça electrònica on s’ha d’enviar  la petició de la teva Conselleria de salut pots. Aquesta adreça i com sol·licitar el comité no acostuma a ser fàcil de trobar perquè la informació no és sempre transparent i accesible. Et suggerim preguntar-ho als professionals que t’hagin seguit l’embaràs.

En el moment de la sol·licitud pots autoritzar el comitè clínic per tal que notifiqui directament el seu dictamen al corresponent metge o metgessa que ha fet el primer diagnòstic, a l’efecte que aquest es comprometi a notificar i informar-ne la dona.

Un cop rebuda la sol·licitud de dictamen, des de la Conselleria o Departament de Salut s’inicia la tramitació i assigna el cas a un comitè clínic dins del termini màxim de 24 hores de la recepció de la sol·licitud, per tal que s’emeti el dictamen corresponent.

Si ets de Catalunya i vols fer arribar al teva petició a un dels dos comitès designats a tens dues opcions. Pots fer-ho tu mateixa la sol·licitud adreçant la teva petició al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al correu comiteclinicive.salut@gencat.cat o autoritzant un metge o metgessa perquè ho faci. Accedir al document.

Des del moment de recepció de la sol·licitud la DGORS, inicia la tramitació i assigna el cas a un comitè clínic dins del termini màxim de 24 hores de la recepció de la sol·licitud, per tal que s’emeti el dictamen corresponent.

I a partir d’aquí, el comitè disposa d’un termini màxim de 10 dies per emetre el dictamen, llevat que s’acrediti que les proves diagnòstiques requereixin un termini més llarg.

Un cop emès el dictamen, el comitè clínic comunicarà a la dona el resultat en un termini de 12 hores.

No. Pot ser a qualsevol Comunitat Autònoma, no cal que sigui on resideixes.

Sí, pots demanar-ho tantes vegades com vulguis pel comitè clínic. I ho pots tornar a demanar al mateix comitè o un altre diferent.

L’expedient mèdic detallat serà clau. Alhora, tens dret a poder designar un/a professional de la teva confiança -del sector públic o privat- perquè formi part del comitè.  Hauràs de notificar-ho en el moment en que sol·licitis la revisió del teu cas per part del comitè i ho pots indicar en el mateix correu electrònic on adjuntis la sol·licitud.

El metge o metgessa designat haurà de tenir una de les següents especialitats: ginecologia i obstetrícia,  experts en diagnòstic prenatal o pediatra. I la seva tasca serà aportar la seva visió tècnica  de si és o no incurable o incompatible amb la vida.

La llei especifica que es podrà interrompre l’embaràs si es detecta en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic. Sovint és difícil saber si un diagnòstic concret serà confirmat o no pel comitè perquè una mateixa prova diagnòstica pot donar lloc a diverses interpretacions. Els criteris del que es considera anomalia greu o incurable poden variar en funció de cada professional o comitè. Així que en cas de dubte recomanem que facis arribar el teu cas al comitè i que  demanis sempre la presència del teu metge o metgessa de confiança perquè aporti la seva opinió tècnica.

No. No has d’estar present durant la sessió del comitè. Aquest valorarà el cas en funció de l’expedient mèdic, les proves mèdiques que li facin arribar i les que pugui sol·licitar.

No, un cop rebuda l’autorització pots avortar al centre autoritzat (públic o privat) que desitgis de l’Estat espanyol.

El procediment és gratuït per tu tant per l’obtenció del dictamen del comitè com per la realització de l’avortament si el fas en un centre públic.

Sí, sempre tens dret a presentar una reclamació o denúncia si creus que el teu dret a interrompre l’embaràs no ha estat garantit.

El resultat del dictamen se t’informarà a tu, i també al teu metge/ssa si així ho autoritzes. A ningú més.

Totes les teves dades personals tenen caràcter confidencial. Per tant els i les professionals

sanitaris tenen l'obligació de respectar i garantir inexcusablement el dret a la confidencialitat de la informació i el dret a la intimitat segons estableix la llei.

En el cas que se’t negui la possibilitat d’avortar a l’estat espanyol després de la setmana 22 tindries l’opció de valorar comités clínics d’altres països europeus. Els més accesibles per proximitat, per cost i per criteri clinic podrien ser Bèlgica i França, per aquest ordre. També hi ha hauria l’opció dels Estats Units però és més costosa econòmicament. Si et trobes en aquesta situació ens pots escriure i t’acompanyem a plantejar el cas a un altre país i a buscar les ajudes que calguin.

Avortar a un altre país NO es ilegal sempre i quan es faci dins el marc legal del país on avortes, per tant no tindries cap tipus de problema a Espanya.

Si necessites més informació ens pots contactar al correu mes22@lassociacio.org  o bé trucant al 93 93 305 53 22

Aquest projecte no disposa de suport econòmic de les administracions i només és possible acompanyar a les dones que es troben en aquesta situació amb l’ajuda econòmica d’aportacions de persones individuals. Ajuda’ns, fes un donatiu!

 

Fonts:

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Instrucció 03/2019 Prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs en l’àmbit del CatSalut.