Intergrup Parlamentari

L’Associació ha mantingut, des de sempre, una línia de treball relacionada amb la Incidència Política i, a finals del 2009, va aconseguir participar en la creació de l’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva, ara Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius del Parlament de Catalunya.

Des de llavors, l’entitat ha fet la tasca de secretaria tècnica d’aquest Intergrup per tal de facilitar un fòrum de treball i discussió sobre temes d’interès comú relacionats amb els Drets Sexuals i Drets Reproductius. Alhora es treballen qüestions derivades dels temes de població i el desenvolupament en el marc de la cooperació autonòmica, estatal, europea i internacional.

A través de l’Intergrup es treballa conjuntament per incrementar la consciència, l’experiència i la incidència en relació a aquests temes en els àmbits autonòmic, estatal i internacional mitjançant el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Consell d’Europa, la Unió Europea i en la resta de fòrums que es cregui adient. També es promou el coneixement, l’enteniment i l’acceptació dels Drets Sexuals i Reproductius a través de la convocatòria i participació en conferències, compareixences, visites d’estudi, etc. relacionades amb aquests temes.