El debat sobre el dret a l’avortament és en l’accés a la informació

Nota de premsa |  Informe Barreras Aborto

L’Associació presenta l’estudi “El acceso al aborto voluntario en el Estado español: principales barreras”, centrat en l’accessibilitat a la informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. Així com en l’anàlisi de l’acompliment de les obligacions jurídiques de l’Estat espanyol a l’hora garantir aquesta dimensió del dret a l’avortament.

Segons l’informe sorgeixen qüestions fonamentals a tenir en compte per transformar les polítiques públiques actuals amb relació a l’accés a la informació sobre l’avortament a l’Estat espanyol:

  • La manca de campanyes institucionals d’informació i sensibilització sobre el dret a l’avortament dirigides i adaptades a la població.
  • El primer resultat al buscar informació sobre la IVE a Internet és una entitat antiavortament vulnerant el dret bàsic de la qualitat d’informació.
  • La manca d’informació institucional accessible a través de les pàgines webs dels diferents departaments de salut i serveis de salut de les CCAA i del propi Ministeri de Sanitat.
  • La iniquitat territorial en relació amb la informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.
  • En el cas que hi hagi informació, aquesta no està adaptada ni és de qualitat per al conjunt de les persones i no tenen en compte un enfocament d’interseccionalitat agreujant la vulnerabilitat dels col·lectius ja altament vulnerabilitats, com les dones en situació administrativa irregular.
  • En el cas que hi hagi informació sobre la IVE, és majoritàriament confusa, fins i tot erròni i reprodueix i reforça els rols i estereotips de gènere i l’estigma sobre l’avortament.
  • Desconeixement sobre el contingut de la LO 2/2010 i de la implementació que se’n deriva per part dels professionals de serveis públics que en moltes ocasions pot ocasionar violència institucional de manera indirecta.
  • La situació d’exclusió sanitària se suma a tot l’anterior generant episodis de racisme i violència institucional soferts per usuàries sense targeta sanitària a l’sol·licitar informació sobre l’avortament.
  • Informació incorrecta per part de professionals objectors de consciència.

El Govern de l’Estat espanyol i les seves institucions, en base a les obligacions jurídiques adoptades a l’hora de subscriure i ratificar diversos tractats internacionals, tenen l’obligació de respectar, protegir i fer efectiu el dret a l’avortament en territori estatal. Com signatari del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) i d’altres tractats internacionals de drets humans jurídicament vinculants com la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), la Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i la Convenció dels Drets de la Infància, entre d’altres, es pot concloure que, l’Estat espanyol i les diverses comunitats autònomes no compleixen estrictament amb les obligacions jurídiques assumides de respectar, protegir i fer efectiu el dret a l’avortament per a tota la població.

En alguns casos, aquests incompliments suposen violacions el dret humà a l’avortament, com és evident a Ceuta i Melilla. I, alhora, en diverses ocasions, al no posar les mesures necessàries per a l’erradicació dels obstacles que enfronta l’accés a l’avortament, l’Estat exerceix violència institucional sobre els cossos de les sol·licitants d’informació.

L’accessibilitat de la informació comprèn el dret que té tota persona a buscar, rebre i difondre informació i idees relatives a qüestions a l’exercici de el dret a l’avortament. El poder decidir sobre el propi cos i exercir la sobirania corporal és un dret humà fonamental que requereix d’informació veraç, de qualitat i adaptada a les especificitats de cada persona. És impossible decidir lliurement quan manca l’accessibilitat a la informació sobre l’exercici lliure de l’avortament.

Des de L’Associació, després de més de 30 anys en aquesta lluita i acompanyant a milers de dones en aquest procés, creiem que és imprescindible generar un espai d’informació fàcil, accessible, veraç i fiable perquè totes puguem trobar la informació correcta. Per aquest motiu, hem impulsat un Verkami, per crear la pàgina web vullavortar.org i vullavortar.cat. Una pàgina web que es publicarà en diferents idiomes i que contindrà la informació més important que ha de saber qualsevol persona per accedir a un avortament: on es fa, qui ho fa, com ho fan, fins quan, en quines condicions, els terminis legals i els drets a exigir.