Agenda 2030

“Transformar el nostre món”: L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix el nou marc de desenvolupament per als propers 15 anys.

Aprovada per consens el passat mes de setembre de 2015 a l’Assemblea General de Nacions Unides després de més de tres anys de negociacions i deliberacions iniciades l’any 2012 durant la Conferència de Rio + 20 sobre el Desenvolupament Sostenible.

L’Agenda 2030 estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 Metes. A més, es preveuen els indicadors que seran presentats en el mes de març de 2016.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.

La nova Agenda substitueix els anteriors Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Aquesta és una Agenda Universal i afecta tots els estats membres de Nacions Unides i no només a aquells en vies de desenvolupament. Per tant, tots els estats membres estan obligats a traslladar els objectius de desenvolupament sostenible a les seves realitats nacionals.

Això suposa que els governs, de tots els nivells,  estan obligats a formular i / o reformular les seves polítiques públiques amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament sostenible establert en l’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 té com documents fundacionals la declaració universal de drets humans i la resta de tractats internacionals en matèria de drets humans.

Una gran diferència amb els anteriors Objectius Desenvolupament del Mil·lenni és que en el procés de formulació de l’Agenda 2030 van participar gran quantitat d’actors diferents dels tradicionals: Estats i professionals,  poden participar de manera activa la societat civil.

Durant els 3 anys de treball per a la formulació final de l’Agenda, les activistes i organitzacions del moviment de dones i feministes es van mobilitzar per aconseguir que la igualtat de gènere, els drets humans de les dones i l’apoderament de les dones i les  nenes estiguessin en el centre de la nova Agenda.

L’Agenda  reconeix la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones com: «una aportació fonamental per avançar cap a tots els Objectius i metes» N.T. (paràgraf 20) i, a més, també es configura un objectiu separat amb metes específiques, Objectiu 5: Igualtat de Gènere.

L’ Objectiu 5 suposa un dels èxits clau per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes i conté les següents metes:

 • Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
 • Eliminar totes les formes de violència en vers les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.
 • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
 • Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi a cada país.
 • Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells de l’adopció de decisions en la vida política, econòmica i pública.
 • Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències d’examen.
 • Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals
 • Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de la dona.
 • Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i les nenes a tots els nivells.

A més, dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, 12 d’ells inclouen metes desagregades per sexe o metes específiques de gènere.

Cal destacar que tant l’ODS 3 sobre salut com l’ODS 5 sobre igualtat de gènere i apoderament de les dones i de les nenes inclouen metes en matèria de salut sexual i reproductiva i de drets reproductius.

La meta 3.7, que s’emmarca en l’objectiu 3 de l’Agenda, exigeix l’accés universal a serveis de salut sexual i reproductiva, incloent la planificació familiar, la informació i l’educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i programes nacionals (Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF))

La meta 5.6, corresponent a l’objectiu 5, exigeix l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius acordats de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament (CIPD) i de la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències d’avaluació. (Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

També insisteix en els compromisos dels governs amb el Programa d’Acció de la CIPD i la Plataforma d’Acció de Beijing i els seus exàmens de seguiment, donant suport a aquests acords intergovernamentals per a la promoció dels drets de les dones i dels drets reproductiu (Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

 

woman deliver 2women delivery 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda també presenta debilitats que s’han de millorar durant el seu procés d’implementació:

 • La secció sobre el seguiment i la revisió de l’Agenda 2030 no compleix amb els estàndards de rendició de comptes que moltes organitzacions de la societat civil esperaven i potser és la part més feble de tot el document. Aquests processos no només queden completament lliurats a la voluntat dels Estats sinó que el document no inclou cap modalitat específica per a permetre la participació significativa de la societat civil en la recol·lecció de dades, el seguiment i la implementació.
 • No inclou els canvis financers i estructurals necessaris perquè les promeses d’aquest document consensuat es facin realitat.
 • S’evita, a causa de la pressió de diferents Estats, el reconeixement explícit dels drets de les persones LGTBQI.
 • Es reitera, al llarg de l’Agenda, el compromís amb l’apoderament de les dones i les nenes però existeix el risc en la formulació final dels indicadors que això s’entengui més des d’una perspectiva econòmica i  no des de   un enfocament de drets que que  inclou la salut i els drets sexuals i reproductius que garanteixen l’autonomia corporal.
 • La formulació dels indicadors és clau ja que podrien perdre èxits acordats en els objectius i les metes.

 1. http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
 2. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
 3. Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges – See more at: http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/9/indicators-position-paper#view.
 4. Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR.http://www.ippf.org/sites/default/files/sdg_a_srhr_guide_to_national_implementation_spanish_web.pdf
 5. https://agendessexuals.wordpress.com/tag/agenda-internacional/